داشبورد تماسهای آلکاتل

مرکز تلفن آلکاتل مدل 4300 می تواند از طریق کابل سریال اطلاعات تماس را به سرویس مدیریت و تحلیل تماسها منتقل کند . کافی است مرکز آلکاتل رو با کابل سریال به کامپیوتری که نرم افزار

را بر روی آن نصب کرده اید متصل کنید.

شما می توانید از داشبوردهای مدیریتی و  گزارشات متنوع استفاده کنید.

    سبد خرید