آموزش سرویس ابری مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی بخش اول

آموزش سرویس ابری مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی بخش اول در این بخش شیوه ورود به سرویس و آشنایی کلی با سرویس شرح داده شده است

تهیه شده توسط : سید محمدرضا موسوی
آموزش سرویس ابری مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی بخش دوم

آموزش سرویس ابری مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی بخش دوم در این قسمت به داشبورد های مدیریتی تماسها و شیوه استفاده از داشبوردهای تماس اشاره شده است.

تهیه شده توسط : سید محمدرضا موسوی


آموزش سرویس ابری مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی بخش سوم

آموزش سرویس ابری مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی بخش سوم در این قسمت به داشبورد های مدیریتی تماسها و شیوه استفاده از داشبوردهای تماس اشاره شده است.

تهیه شده توسط : سید محمدرضا موسوی


    سبد خرید